آنتن مرکزی

 

عکس
نوع
توضیحات
pdf
Sufy
آنتن گیرنده سیگنال های آنالوگ و دیجیتال…
FMB203
FMB211
FMB424
بوستر ۲۰dB ، ۳۰dB ، ۴۰dB
FD201
تفکیک کننده و ترکیب کننده تمام باند…
FD202
تفکیک کننده و ترکیب کننده دو باند VHF,UHF…
FA82
FA52
تقویت کننده تمام باند مرکزی ۲۰dB…
FA42
تقویت کننده تمام باند مرکزی ۲۰dB…
FA83
FA68
تقویت کننده تمام باند مرکزی ۳۰dB…
FA80
تقویت کننده تمام باند مرکزی ۴۰dB…
FX84A
تقویت کننده خط مرکزی ۲۰dB…
FX20
تقویت کننده خط مرکزی ۲۰dB…
FX85A
تقویت کننده خط مرکزی ۳۰dB…
FX51
تقویت کننده خط مرکزی ۴۰dB…
FC81T
تقویت کننده و ترکیب کننده ۱۰dB…
FTS3200B
دستگاه گیرنده دیجیتال DVB-T …