صاعقه گیر Ellips فرانسه

موسوم به صاعقه گیر الکترونیکی – خازنی(Early Streamer Emission یا ESE )برقگیر مولد برق اولیه

.این نوع از صاعقه گیرها یک شعاع پوششی امن را به منظور حفاظت در برابر آذرخش فراهم می آورند

فرانسه با دارا بودن تأییدیه از سازمان استاندارد فرانسه، قابل ارائه به مشتریان گرامی ELLIPS صاعقه گیر الکترونیکی – خازنی مارک

.می باشد

مزیت های صاعقه گیر الکترونیکی – خازنی نسبت به میله ای:

    ١. شعاع حفاظتی بیشتر

    ٢. سیستم عملکرد کاملاً مستقل و خودکفا

    ٣. یکپارچگی محور اصلی ;

    ۴. سیستم ایمن محیط

    ۵. امکان تست سیستم

    ۶. نصب آسان

(دریافت کاتالوگ)