توزیع

عکس
نوع
توضیحات
pdf
FD02SF
FD03SF
FD04SF
FD06SF
FD08SF
تقسیم کننده های انشعابی تمام باند…
FD02
FD03
FD04
FD06
FD08
تقسیم کننده های انشعابی…
FD21SF
FD31SF
FD39SF
FD54SF
FD56SF
FD58SF
تقسیم کننده های عبوری تمام باند…
FD21
FD31
FD39
FD54
FD56
FD58
تقسیم کننده های عبوری…
FD22A
FD22
تقویت کننده توزیعی ۲راه مرکزی…
FD24A
FD24
تقویت کننده توزیعی ۴راه مرکزی…
FD67+
FD67
تقویت کننده توزیعی ۶راه مرکزی…
FD87+
FD87
تقویت کننده توزیعی ۸ راه مرکزی…
FO2
FO7
FO12
پریزهای آنتن مرکزی TV/Rd…
FO33
FO314
پریزهای آنتن مرکزی دیجیتال SAT/TV/Rd