صفحات ارت اتمایز

 

صفحات ارت اتمایز

این صفحات بامغزی فولاد وروکش مس ۲۰۰ الی ۲۵۰ میکرون با کیفیت عالی وقیمت بسیار مناسب در ابعاداستاندارد و سفارشی تولید می گردد.

مزایای صفحه ارت اتمایز:

۱-قیمت بسیار مناسب مهمترین ویژگی این صفحات می باشد.

۲- با توجه به نتایج آزمایشات انجام شده توسط دانشگاه صنعت برق عباسپور،روکش مس به مغزی فولاد جوش خورده و به هیچ وجه جدا  نمی شود.

۳- خلوص روکش مس بیش از۹۹درصد است.

۴-انتقال جریان توسط صفحه ارت اتمایز بهتر از صفحات ارت ریخته گری انجام می گیرد.

۵- بر اساس تعاریف علمی مهندسی خوردگی،در بدترین شرایط خوردگی مس ۵ میکرون در سال می باشد.

لذا صفحه ارت اتمایز با ۲۰۰الی ۲۵۰میکرون ضخامت مس از طول عمرحدود ۴۰ الی ۵۰سال برخوردار است.2