پردازش کانال های تلویزیونی

 

عکس
نوع
توضیحات
pdf
FM32E
FM32EA
مدولاتور باند S/Extended…
FM32L
FM32LA
مدولاتور باند S/Lower…
FM32U
FM32UA
مدولاتور باند S/Upper…
FM34
FM34A
مدولاتور باند UHF…
FM33
FM33A
مدولاتور باند VHF III…
FM31
FM31A
مدولاتور باند VHFI…
FM99
مدولاتور تمام باند با نمایشگر دیجیتالی…